Aktuality

Oznámení záměru o změně právní formy Post Bellum

A nyní něco formálnějšího, zveřejňujeme záměr přeměny Post Bellum na zapsaný ústav:

 

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PŘIJMOUT ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY

POST BELLUM, o.p.s., se sídlem Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 265 48 526, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu O a vložce 1368 (dále jen „POST BELLUM, o.p.s.“), tímto dle ust. § 393 odst. 1 ve spojení s ust. § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plní svou povinnost a zveřejňuje následující Oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy.

Správní rada POST BELLUM, o.p.s. na svém zasedání dne 15. září 2020 schválila záměr přijmout rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné společnosti POST BELLUM, o.p.s. na zapisovaný ústav POST BELLUM, z.ú., a to v souladu s ust. § 3050 občanského zákoníku (dále jen „Záměr“).

Po uplynutí lhůty třiceti dnů od zveřejnění Oznámení Záměru přijme správní rada POST BELLUM, o.p.s. na svém zasedání rozhodnutí o změně právní formy ve formě veřejné listiny. Rozhodnutí o změně právní formy nabyde účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.

 

Věřitelé POST BELLUM, o.p.s. se upozorňují na skutečnost, že pokud prokážou, že v důsledku změny právní formy se dobytnost jejich pohledávek podstatně zhorší, náleží jim dostatečná jistota ještě před zápisem změny právní formy do obchodního rejstříku.

Věřitelé POST BELLUM, o.p.s. kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis změny právní formy stane účinným vůči třetím osobám, mohou žádat zajištění svých pohledávek dostatečnou jistotou, jestliže se v důsledku změny právní formy jejich dobytnost zhorší.

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.