Aktuality

Postbellum vzdělává v Královehradeckém kraji

Paměť národa Východní Čechy se díky dlouhodobé spolupráci s Královéhradeckým krajem stala na tři roky partnerem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II). V rámci projektu realizujeme zážitkové workshopy v online i prezenční formě, kterých se zúčastní za tři roky minimálně 500 žáků a studentů. Zapojíme také minimálně 25 škol do projektu Příběhy našich sousedů a kompletně zajistíme mladým lidem z Královéhradeckého kraje exkurze do Institutu Paměti národa v Pardubicích, kde absolvují také vzdělávací dílnu.

Aktuálně se školy mohou hlásit na online workshopy a kinopříběhy zde: https://skoly.pametnaroda.cz/on-line/

Kontaktní osoba: Petra Válková: petra.valkova@postbellum.cz, tel.: 728 284 745

Zážitkové workshopy Paměti národa

 

Workshopy určené základním a středním školám využívají metody zážitkové pedagogiky a výchovné dramatiky a podporují u žáků základních a středních škol schopnost pracovat s fakty a atraktivní formou se seznamovat s novodobou historií vlastního národa. Workshopy pracují s reálnými příběhy pamětníků, jejichž záznam vzpomínek je uložen v archivním portálu Paměť národa. Žáci se stávají konkrétními a často i reálnými postavami, prožívají krizové situace, činí obtížná rozhodnutí, za která pak nesou odpovědnost. V reflexi se vciťují do situace lidí, kteří zažili nedávné historické události. Reflexe žáky také posune do současného světa, ve kterém hledají paralely s minulostí. Na workshopy také velmi pozitivně reagují žáci se SVP, protože během workshopu zapojují tělo a často střídají činnosti. Na základě zájmu škol bude v projektu zrealizováno min. 70 workshopů ročně, celkem min. 200 workshopů za dobu realizace projektu. Rozsah workshopu je min. 3 h.

Návštěvy Institutu Paměti národa se vzdělávacím programem

Součástí projektu budou návštěvy škol v nově otevřeném vzdělávacím centru ve východních Čechách. V rámci multimediální expozice věnované moderním dějinám budou prezentovány autentické vzpomínky pamětníků. Po návštěvě expozice účastníci absolvují vzdělávací dílnu, která proběhne v prostorách vzdělávacího centra přímo navázaného na expoziční prostory. Školní třídy budou moci vybírat z různých variant dílen dle věku účastníků. Tematicky budou dílny navazovat na multimediální expozici a pomohou účastníkům zasadit příběhy pamětníků, se kterými se seznámili v rámci expozice, do dobového kontextu a tak jim přiblížit život a dobu, ve které pamětníci žili. Tematické dílny jsou připraveny s důrazem na aktivní zapojení účastníků s využitím prvků zážitkové pedagogiky. V rámci projektu proběhne min. 140 návštěv školních tříd z Královéhradeckého kraje (tj. min. 2 000 žáků), kterým bude z prostředků IKAP hrazeno i cestovné.  Program v Institutu má rozsah min. 4 h.

Příběhy našich sousedů

Tato aktivita je zaměřena regionálně především pro žáky ve věku 13 – 18 let. Ti se na 6 měsíců stanou rozhlasovými či televizními dokumentaristy. Za doprovodu svých učitelů a metodiků z Post Bellum vyzpovídají pamětníka, natočí jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, zkoumají archivy a nakonec vytvoří mediální výstup. Výstupy jsou zveřejněny na webu projektu pribehynasichsousedu.cz. Na závěrečné prezentaci, kde žáci představí svou práci publiku, se sejdou žáci, pamětníci a veřejnost z jednoho místa (např. Broumovsko, Jičín apod.). Projekt bude obsahovat 10 běhů, a to 2 běhy v každém z pěti relevantních pololetí (běh – zapojení 5 – 15 týmů v jedné lokalitě, které mají stejného koordinátora a společnou závěrečnou prezentaci, která je vyvrcholením jejich několikaměsíční práce.

A trochu více o projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II):

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč

Co je cílem projektu? 

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

 

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.