Mezinárodní spolupráce

Výstava Ano/Ne – Exhibition Yes/No

V roce 2018 vytvořilo Post Bellum ve spolupráci se zahraničními partnery putovní vzdělávací open-air výstavu, která  sledovala osudy pamětníků ze zúčastněných zemí. Výstava se  konala celkem v sedmi zemích Evropy, putovala na Slovensko (Bratislava), do Maďarska (Budapešť), Rakouska (Vídeň), Polska (Varšava), Dánska (Roskilde), Německa (Drážďan) a v skončila v České republice (Praha). V Praze byla součástí větší expozice k 100. výročí vzniku Československa.

Výstavě  dominoval objekt s 12 příběhy lidí ze všech účastnických zemí. V objektu byly audiovizuálně prezentovány příběhy pamětníků a jejich cesty ke spolupráci se Státní bezpečností nebo naopak k odmítnutí spolupráce s ní. Putovní výstavu doplnily zážitkovými workshopy pro mládež.
Výstava byla zahájena v Bratislavě v květnu 2018 a cestovala evropskými městy do září 2018, kdy skončila v Praze; zde bylapřístupná návštěvníkům až do ledna 2019.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Europe for Citizens.

In 2018, Czech organization Post Bellum, in cooperation with foreign partners, has created a traveling open-air exhibition, which  explored the fate of witnesses from participating countries. The exhibition was held in seven European countries,  it travelled to Slovakia (Bratislava), Hungary (Budapest), Austria (Vienna), Poland (Warsaw), Denmark (Roskilde), Germany (Dresden) and Czech Republic (Prague). In Prague the exhibition has become  part of a larger exhibition, which commemorated for the 100th anniversary of Czechoslovakia.

The exhibition was dominated by an object with 12 stories of witnesses from all participating countries. The exhibition presented their life stories focusing either on their cooperation with State Security or, on the contrary, their refusal to cooperate with the them. The traveling exhibition was accompanied by experiential workshops for young people.

The exhibition started in Bratislava in May 2018 and  travel through European cities until September 2018, when it ended in Prague; here it was accessible to visitors until January 2019.

The project was implemented thanks to the financial support of Europe for Citizens.

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.