Mezinárodní spolupráce

Paměť kubánského národa / Memory of Cuban Nation

Paměť kubánského národa – nástroj pro transformaci kubánské společnosti ke skutečné svobodě

Realizováno díky pomoci Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR

Organizace Post Bellum společně s Florida International University již od roku 2017 spolupracuje na projektu Paměť kubánského národa, jehož cílem je uctít kubánské disidenty a aktivisty. Projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce.

Paměť kubánského národa se zaměřuje na zdokumentování příběhů kubánských disidentů a aktivistů, kteří bojovali za svobodu během totalitního režimu na Kubě. V rámci projektu rovněž pravidelně školíme kubánské dokumentaristy, kteří díky získaným zkušenostem budou sami natáčet a zpracovávat kubánské příběhy. Tato zdokumentovaná svědectví a jejich šíření dále přispějí ke zviditelnění problematické situace na Kubě a k informování širší veřejnosti, právě zejména na Kubě.

Od začátku projektu jsme zveřejnili přes 200 svědectví a roku 2021 vydali elektronický sborník ve španělském a anglickém jazyce.

Download #LIBERTAD in English

Descargue #LIBERTAD en español


Memory of Cuban Nation – instrument for  transformation of the Cuban society towards real freedom

Implemented with support of: Transition promotion program of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

Organization Post Bellum, in cooperation with Florida International University, has been working on the project, Memory of Cuban Nation since 2017, honouring the Cuban dissidents and activists. The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic under the Transition Promotion Program.

The Memory of the Cuban Nation focuses on recording the stories of Cuban dissidents and activists who fought for freedom during the totalitarian regime in Cuba. The project also involves regular trainings of Cuban documentarists who, thanks to the acquired know-how, are going to record and process Cuban stories themselves. These documented testimonies and their propagation will further contribute to raising awareness of the problematic situation in Cuba and informing the wider public, particularly in Cuba.

Since the beginning of the project, we’ve published more than 200 testimonies, and in 2021, we published an electronic book in Spanish and English languages.

Download #LIBERTAD in English

Descargue #LIBERTAD en español

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.