Mezinárodní spolupráce

Rozvoj historické paměti Běloruska/Development of Historical Memory of Belarus

Tento projekt si klade za cíl přispět k rozvoji občanské společnosti Běloruska a podpořit širší povědomí veřejnosti o stalinistických represí. Na základě našich zkušeností s dokumentací historických svědectví a zveřejněním těchto témat zpřístupníme toto know-how běloruským odborníkům. Důležitou součástí projektu je různorodá informační kampaň a školení běloruských dokumentaristů.

REALIZOVÁNO DÍKY PODPOŘE PROGRAMU TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
IMPLEMENTED WITH SUPPORT OF THE TRANSITION PROMOTION PROGRAM OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE CZECH REPUBLIC

This project will contribute to the development of civil society in Belarus and foster a wider awareness in the general public of Stalinist repressions. Based on our experience with the documentation of historical testimonies as well as bringing these topics into the public we will make this know-how available to the Belarusian experts.  Multifarious informational campaign and training of belarusian documentarists is an important part of the project.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.