Mezinárodní spolupráce

Rozvoj historické paměti Běloruska/Development of Historical Memory of Belarus

Tento projekt přispěje ke kritičtější reflexi a poučení z minulosti (stalinistických a komunistických represí) a v konečném efektu k větší angažovanosti veřejnosti v současné situaci v Bělorusku. Běloruským odborníkům chceme zpřístupnit české know-how opírající se o zkušenost s otevíráním historických archivů v České republice, s dokumentací historických svědectví a se zpřístupňováním těchto témat veřejnosti. V průběhu projektu budeme pokračovat v zaznamenávání vzpomínek Bělorusů, kteří čelili represím – od Stalina po vládu Alexandra Lukašenka. Běloruští dokumentaristé budou během online školení seznámeni s metodikou orální historie a prací pro archiv Paměti národa. Zaznamenáme celkem 30 svědectví pamětníků represí.

Současnou fázi represí v Bělorusku a touhu lidí po nezcizitelné svobodě a lidské důstojnosti ilustruje album protestní agitace 2006-2010-2020. Všechny výstupy projektu budou zaměřeny na to, aby veřejnosti přinášely nový či zapomenuté příběhy a aby jí ukázaly, jaký dopad má historická paměť na situaci v oblasti lidských práv. Informační kampaň v tištěných médiích a na internetu bude doprovázet všechny fáze projektu. V rámci regionálních aktivit se zaměříme zejména na šíření informací o stalinských represích skrze konkrétní produkty ve Vitebsku, Gomeli a Orše.

Natočená svědectví pro Paměť národa: https://www.pametnaroda.cz/cs/belorusko-1

REALIZOVÁNO DÍKY PODPOŘE PROGRAMU TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
IMPLEMENTED WITH SUPPORT OF THE TRANSITION PROMOTION PROGRAM OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE CZECH REPUBLIC

 

This project will contribute to a more critical reflection on the lessons of the past (Stalinist and communist repressions) and encourage public participation in the harmonization of the present situation in Belarus. We have a lot of experience with the opening of historical archives in the Czech Republic, the documentation of historical testimonies as well as with introducing these topics to the public. We want to share this expertise with Belarusian experts. In the course of the project, it is planned to continue creating video memories of Belarusians who survived repressions – both from the time of Stalin and by the regime of Alexander Lukashenko. The methodology of creating oral history for the Memory of Nations archive will be introduced to the Belarusian documentarists. They will create 30 testimonies of repressions.

An album of protest agitation 2006-2010-2020 will illustrate the current repressions in Belarus and the people’s desire for an inalienable desire for freedom and human dignity. All outputs of the project will be aimed at bringing a new or previously forgotten story and at convincing the public about the impact of historical memory on the human rights situation. An information campaign in both printed media and on the internet will accompany all stages of the project.

As part of our regional activities, we will focus mainly on disseminating information on Stalinist repression through specific products in Vitebsk, Gomel and Orsha.

Recorded testimonies for www.memoryofnations.eu: https://www.pametnaroda.cz/cs/belorusko-1

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.