Mezinárodní spolupráce

Silesia: The Memory of an Multi-ethnic Region

In partnership with Polish Ośrodek Pamieć i Przyslość we made recordings in Silesia in 2016.

In the past centuries, Silesia was a part of many states. This fact has been reflected in its cultural and historical memory, influenced the fates of the local inhabitants and contributed to the ethnic and national variety, which has remained characteristic of the region ever since. In the project, the Polish and Czech partners focused on mapping of the collective memory of members of various ethnic and national groups that live in Silesia. Each group has its fates which, on the one hand, reflect the development of politics and society in the region and the Central Europe in the twentieth century, yet, on the other hand, they are strongly conditioned by specifics of the given ethnic group. What is of interest are the multi-layered identities, so frequent with the local inhabitants.

The goal of our project was to record interviews with witnesses coming from various ethnic and national groups that live in Silesia. These were not just members of the Czech minority on the Polish side and Polish minority on the Czech side of the border, but also Germans, Silesians, Jews, Moravians, Ukrainians, Greeks, Macedonians and Moravian Croats. All recorded stories are available at Paměti národa.

The project was realised thanks to the financial support of the Czech-Polish Forum.

 

Slezsko: Paměť multietnického regionu

Ve spolupráci s polskou Ośrodek Pamieć i Przyslość jsme v roce 2016 realizovali natáčení v Slezsku.

Slezsko bylo v průběhu staletí součástí různých státních útvarů. Tento fakt se vtiskával do jeho kulturní a historické paměti, ovlivňoval osudy zdejších obyvatel a spoluvytvářel etnickou a národnostní rozmanitost, která je pro oblast typická do dnešní doby. V projektu se polský a český partner věnoval mapování kolektivní paměti příslušníků různých etnických a národnostních skupin, které ve Slezsku žijí. Každá skupina má své osudy, které na jednu stranu odrážejí společenskopolitický vývoj oblasti a střední Evropy ve 20. století, na druhou stranu jsou silně podmíněny specifikami daného etnika. Zajímavé jsou také mnohovrstevné identity, tak časté u místních obyvatel.

Náplní našeho  projektu bylo natáčení rozhovorů s pamětníky, pocházejícími z různých etnických a národnostních skupin, které ve Slezsku žijí. Nejednalo se pouze o českou menšinu na polské straně a polskou menšinu na české straně hranice, ale také o Němce, Slezany (Šlonzáky), židy, Moravce, Ukrajince, Řeky a Makedonce, moravské Chorvaty.
Všechny natočené příběhy jsou k dispozici na Paměti národa.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Česko-polského fóra.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.