Mezinárodní spolupráce

Odsunutá paměť (Das vertriebene Gedächtnis/The Removed Memory)

Cílem projektu je skrze zaznamenání životních osudů deseti pamětníků německé národnosti odsunutých po druhé světové válce z Československa kriticky zkoumat společnou historii a přispět ke vzájemnému pochopení dějin. Projekt povede k prohloubení znalostí české i německé veřejnosti o historické události a souvislostech odsunu sudetských Němců z území dnešní České republiky, nasbíraný materiál bude dále využíván k publikačním, vzdělávacím a osvětovým aktivitám. Natáčení proběhne ve spolupráci s mnichovskou organizací Heimatpflege der Sudetendeutschen v bavorské obci Weidenberg.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Through recording of ten witnesses of German nationality who were removed from Czechoslovakia after WWII, the project aims at contributing to critical approach towards common Czech-Grerman history  and to mutual understanding. Czech as well as German public will be provided with deeper insight into the historical event and cicumstances of the removal of Sudeten Germans from the territory of today´s Czech Republic. The collected material will be further used for publication, educative and cultural activities. The filming takes places in cooperation with the organisation Heimatpflege der Sudetendeutschen in Weidenberg, Bavaria.

The project was supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.