Těmito zásadami se řídí zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s doplňkovými činnostmi, které slouží na podporu obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla naše společnost založena.

Mezi tyto činnosti patří především získávání finanční a materiální podpory prostřednictvím darů, členství v Klubu přátel, nákupů na našem e-shopu či propagace („doplňková činnost“).

Níže uvedené informace jsou platné od 1. července 2020.

Kdo jsme

Správcem osobních údajů je POST BELLUM, z. ú., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00  Praha 2, IČ: 26548526, zapsané v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka U 920.

Obrátit se na nás můžete na výše uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu poverenec@postbellum.cz.

Za jakým účelem zpracováváme údaje a jaké k tomu potřebujeme

Osobní údaje zpracováváme o vás, coby dárcích, členech Klubu přátel Paměti národa, zákaznících či návštěvnících webových stránek, za následujícími účely:

DÁRCOVSTVÍ – UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ DAROVACÍ SMLOUVY, VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O DARU A ZAÚČTOVÁNÍ

Podpořit nás můžete buď skrze dárcovský portál Darujme.cz nebo přímo převodem na náš účet.

Dárcovský portál Darujme.cz provozuje Nadace Via, se sídlem Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6, IČ: 67360114. Nadace poskytnutí daru pouze zprostředkovává – údaje, které se rozhodnete v rámci darovacího formuláře vyplnit (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a platební údaje, vč. výše daru) nám Nadace Via předává, jelikož jsme smluvní stranou dárcovské smlouvy.

V případě, že se rozhodnete poskytnout dar napřímo, zpracováváme za tímto účelem vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo) a údaje platební (číslo účtu, jméno nebo název majitele účtu a výše daru). V případě, že máte zájem o vystavení potvrzení o daru, je nutné vyplnit také adresu, popř. obchodní firmu.

Jakmile váš dar obdržíme na bankovní účet, dojde mezi námi k uzavření darovací smlouvy. Údaje tedy primárně zpracováváme k uzavření darovací smlouvy s dárcem. Dále je zpracováváme, abychom váš dar mohli zaúčtovat a vystavit vám potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání pro odpočet, jak požaduje zákon.

E-SHOP – UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY, VYTVOŘENÍ ÚČTU

K uskutečnění nákupu na adrese eshop.pametnaroda.cz je nezbytné, abyste vyplnili své fakturační údaje.

Za tímto účelem zpracováváme vaše identifikační, kontaktní a platební údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo) a platební údaje (číslo účtu, jméno nebo název majitele účtu a uhrazená částka). Můžete se také rozhodnout s námi sdílet obchodní firmu či jinou adresu pro doručení.

V případě zájmu si u nás můžete vytvořit pomocí e-mailu a hesla účet, kde budou vaše fakturační údaje uloženy pro případ dalšího nákupu.

Tyto údaje jsou nezbytné k uzavření kupní smlouvy s kupujícím, popř. plnění daňových povinností vyplývajících ze zákonů. V případě účtu se spoléháme na náš oprávněný zájem usnadnit vám nákup. Tím, že uložíme vaše fakturační údaje, nákupní proces urychlíme a získáme potřebnou podporu ke zvýšení kvality, rozsahu a dostupnosti námi poskytovaných obecně prospěšných služeb.

PROPAGACE – ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ, OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A POZVÁNEK NA AKCE

Na e-mail, který jste vyplnili na našich stránkách či při poskytnutí daru, nákupu na e-shopu, vyplnění formuláře, na některé z našich akcí, vám budeme zasílat informace o naší činnosti, pozvánky na naše akce a obchodní sdělení. Z odběru těchto zpráv se můžete kdykoli odhlásit, a to přes odkaz uvedený v každé takové komunikaci.

Za tímto účelem využíváme nástroje třetích stran, které naleznete níže. Spoléháme se přitom na náš oprávněný zájem šířit povědomí o naší činnosti a demokratických hodnotách v naší společnosti.

Propagací získáme potřebnou podporu a budeme tak moci zvýšit kvalitu, rozsah a dostupnost námi poskytovaných obecně prospěšných služeb. V případě, že naše sdělení obsahuje propagaci podnikatelské činnosti (např. e-shop), dodržujeme podmínky pro zasílání obchodních sdělení a spoléháme se na souhlas, je-li třeba.

KLUB PŘÁTEL PAMĚTI NÁRODA – ZASÍLÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH INFORMACÍ O NAŠÍ ČINNOSTI A POZVÁNEK NA AKCE

Poskytnutím daru nad 1 000 Kč ročně se stanete členem Klubu přátel Paměti národa. To znamená, že na e-mail, který jste při darování či nákupu členství v Klubu přátel Paměti národa na našem e-shopu vyplnili, vám budeme zasílat zvláštní informace o naší činnosti a pozvánky na námi pořádané akce. Z odběru těchto informací se můžete kdykoli odhlásit, a to přes odkaz uvedený v každém takové sdělení. V případě, že jste nám poskytli adresu, vám budeme zasílat tištěný časopis Paměť národa. Z jeho odběru se můžete odhlásit zasláním e-mailu na poverenec@postbellum.cz či zasláním žádosti na adresu Štěpánská 704/61, 110 00  Praha 1. Za tímto účelem využíváme nástroje třetích stran, které naleznete níže.

V rámci Klubu přátel Paměti národa se spoléháme na oprávněný zájem šířit povědomí o naší činnosti a demokratických hodnotách v naší společnosti. Tím, že zlepšíme doplňkovou činnost, získáme potřebnou podporu a budeme tak moci zvýšit kvalitu, rozsah a dostupnost námi poskytovaných obecně prospěšných služeb.

PROVOZOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Dále zpracováváme údaje o chování návštěvníků na našich webových stránkách. Toto zpracování nám má pomoci zlepšit naší činnost.

Za tímto účelem využíváme analytické nástroje třetích stran, které naleznete níže. Zde se spoléháme na oprávněný zájem zlepšit doplňkovou činnost a tím také kvalitu, rozsah a dostupnost námi poskytovaných obecně prospěšných služeb.

Jak s údaji pracujeme

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí aplikací a softwarů, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli projekt realizovat. Automatizované individuální rozhodování či profilování neprovádíme.

Komu můžeme údaje předat

K zajištění tohoto projektu využíváme nástroje těchto třetích osob:

 • Active24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha, Česká republika, za účelem technického zpracování a ukládání dat z našich webových stránek a provozu technického řešení.
 • Automattic Inc. (služba WordPress) se sídlem 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, Spojené státy americké, za účelem rozvoje a technické správy.
 • Google LLC (služba Google Analytics), se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, za účelem webové analytiky a zpracování formulářů.
 • Facebook Ireland Ltd (služba Facebook pixel), 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko, za účelem zvýšení konverzí.
 • SmartSelling a.s. (služba Smart emailing), se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, za účelem emailové komunikace.
 • Salesforce.com Inc. (služba Sales force), se sídlem 451 Mission Street, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké, za účelem využívání cloudových služeb.
 • Česká mailingová společnost, s.r.o., se sídlem Masarykova 73/74, 252 19 Rudná, Česká republika, za účelem rozesílání tištěného časopisu Paměti národa.
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, za účelem dopravy nakoupeného zboží na e-shopu Paměti národa.
 • Nadace Via (Darujme.cz), se sídlem Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice, za účelem správy darů poskytnutých skrze dárcovskou platformu Darujme.cz.
 • Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, za účelem dopravy nakoupeného zboží na e-shopu Paměti národa.

Kde mohou být údaje zpracovávány

Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v Evropské unii. V souladu s právními předpisy můžeme údaje předávat do zemí mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, to ale jen v případě zajištění odpovídajících zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

Pro předání využíváme záruk v podobě bezpečné země podle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, popř. standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých nebo schválených Evropskou komisí.

Jak dlouho máme údaje u sebe

Osobní údaje, které jsou zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy, budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle jeden rok po jejich zrušení.

V případě zpracování osobních údajů za účelem propagace naší činnosti budeme Váš e-mail (či adresu) zpracovávat po dobu tří let od okamžiku, kdy jsme od vás naposledy slyšeli (váš poslední e-mail, poskytnutí posledního daru, poslední nákupu na e-shopu, poslední účast na akci apod.), nebo do vyslovení nesouhlasu. Svůj nesouhlas můžete snadno vyjádřit, a to přes odkaz uvedený v každé takové zprávě, zasláním e-mailu na poverenec@postbellum.cz či zasláním žádosti na adresu Štěpánská 704/61, 110 00  Praha 1. V odůvodněných případech odvolání souhlasu nemá vliv na uchování údajů na základě jiných právních titulů.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění všech našich povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat po zákonem vyžadovanou dobu (konkr. u daňových dokladů se jedná o 10 let).

Jaká máte práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit a požadovat:

 • Právo na přístup, které vám umožňuje si vyžádat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme a požadovat bližší informace o zpracování.
 • Právo na opravu v případě, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné.
 • Právo na výmaz, pokud zanikl účel zpracování nebo se jedná o neoprávněné zpracování.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů, které jsou podle vás nepřesné nebo nejsou nezbytné.
 • Právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Jestliže pro zpracování nemáme dostatečně přesvědčivý oprávněný důvod, osobní údaje pro daný účel nezpracováváme.
 • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

Pokud od nás dostáváte e-mailovou komunikaci, máte vždy možnost se z ní odhlásit, a to přes odkaz uvedený v každém takové sdělení nebo přímou žádostí zaslanou na níže uvedený e-mail či adresu.

Jak uplatnit práva

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec či zákonný zástupce. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky. Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejm. pokud se opakují), můžeme vaši žádost odmítnout.

Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme

Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli následující opatření:

 • Řízení přístupových oprávnění, politika zabezpečení hesel
 • Logování aktivity uživatelů
 • Zabezpečení zařízení, systémů, sítě, webových stránek
 • Aktualizace SW
 • Pravidla zpracování osobních údajů a likvidace