Podmínky daňového zvýhodnění

Fyzické osoby mají dle zákona o daních z příjmu nárok na odpočet daru ze základu daně, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Odečíst ale nelze více než 15 % ze základu daně.

Právnické osoby mohou za podmínek daných ZDP hodnotu daru odečíst od základu daně pouze v případě, kdy celková hodnota darů za celý rok činí alespoň 2 000 Kč, ale odečíst nelze více než 10 % z již sníženého (podle § 34) základu daně.

Zaměstnanec
Pokud požádáte svého zaměstnavatele o zpracování ročního zúčtování daní, předložte mu Potvrzení o poskytnutí daru, to je třeba dodat zaměstnavateli nejpozději do 15.2. Snížení daňového základu se následně projeví nejpozději ve výplatě za měsíc březen.

Podnikatel
Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), uplatníte odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Podrobnější informace:

V případě, že chcete vystavit daňové přiznání nebo opravit námi zaslaný doklad,  napište nám na dary@postbellum.cz